MTÜ Virumaa Tugiteenused koostöös Tapa Vallavalitsusega käivitavad alates juunist 2021 aastal “Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses III” piloteerimise, mille eesmärgiks on katsetada SKA ja KOV koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on KOV.

Hankes piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga 10 psüühilise erivajadusega isikud ja nende lähedased, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

1) isik on 16-45 – aastane
2) isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
3) sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

a. isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
b. isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
c. isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.
Hetkel kestab piloteerimine kuni 2021 aasta lõpuni.