Oleme ka 2021 aastal Sotsiaalkindlustusameti koostööpartnerid Pikaajalise kaitstud töö (PKT) teenusel. Teenust pakume Tapal, Väike-Maarjas ja vajadusel Rakveres.

Kontakt: Anu Karajev tel. 55955864

Teenuse eesmärk
PKT teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Teenuse sihtgrupp
PKT teenuse sihtgrupiks on vähenenud töövõimega tööealised isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani).
  • isikul on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või ta on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;
  • isikul on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
  • isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas I etapi lõpuks.
  • PKT teenusel olev isik ei tohi samaaegselt saada: – töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist); – lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassast).