Tugiisikuteenus asendushoolduselt  lahkunud noorele aastal 2021.

Piirkond: Lääne- ja Ida-Virumaa.

Kellele?

Noor on õigustatud teenust saama, kui ta kohaliku omavalitsuse põhjendatud hinnangul
vajab oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi
(juhendamine, motiveerimine, isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime
arendamine) ja kui see isik kuulub ühte järgmistest sihtgruppidest:
– noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt, kuna ta ei ole enam õigustatud
teenusele vastavalt sotsiaalhoolekandeseaduses ) sätestatud
tingimustele;
– . perekonnas eestkostel olnud noor, kelle eestkoste lõppeb seoses täisealiseks
saami

– noor, kes on asendushooldusteenusel või perekonnas eestkostel viibimise ajal
rasestunud või sünnitanud lapse.

Teenuse osutamine? aastas kuni 118 tundi

Rahastamine?
Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidav projekt „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.