MTÜ Virumaa Tugiteenused jätkavad koostöös Sotsiaalkindlustusametiga 2022 aasta märtsis pikaajalise kaitstud tööga

MTÜ Virumaa Tugiteenused alustasid riigihanke „Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2022“ osutamist 21 inimesele.

1. Teenuse eesmärk:

PKT teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemisevõimalust kaitstud ja toetavates tingimustes, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele võitööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.


2. Teenuse sihtgrupp

2.1. PKT teenuse sihtgrupiks on vähenenud töövõimega tööealised isikud, kelle puhul on täidetud kõikalljärgnevad tingimused:

2.1.1. isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani).

2.1.2. isikul on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või ta on tunnistatudpüsivalt (80-100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;

2.1.3. isikul on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;

2.1.4. isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas I etapi lõpuks.

2.2. PKT teenusel olev inimene ei tohi saada muid teenuseid või osaleda projektitegevustes, mille raames teda samuti toetatakse töötamisel või pakutakse töiste tegevuste tegemise võimalust. Sellisteksteenusteks ja tegevusteks on:- töötamise toetamise teenus (Sotsiaalkindlustusametist);- teenuskomponendid „töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatudkeskkonnas“ või „töötamise toetamine“ ESF projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudelirakendamine kohalikes omavalitsustes“.- Töötukassa poolt korraldatav kaitstud töö.

Teenuse osutamine toimub hetkel nii Tapal, kui Väike-Maarjas.

Teenuse osutamise periood 09.03-31.12.2022

Teenus rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, toetuse andmised tingimused (TAT)„Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“.