MTÜ Virumaa Tugiteenused alustavad 01.04.2022 Rakveres Eesti Töötukassa hanke „Kaitstud töö Põlva linnas, Rakvere linnas ja Pärnu linnas (kahe-etapilise teenusemudeli piloteerimine” läbiviimist.

Teenuse eesmärk:

1. Teenuse eesmärk on pakkuda toetust vähenenud töövõimega klientidele töö otsimisel ja töötamise ajal.

2. Arendada klientide tööoskuseid ja valmisolekut avatud tööturule siseneda, integreerides vajadusel teenuse osutaja ja töötukassa juhtumikorraldaja koostöös klientidele vajalikke tööturuteenuseid.

3. Pideva motiveerimise, toetamise, juhendamise ja võrgustikutöö läbi (kohalikuomavalitsusega, erihoolekande teenuse osutajatega, rehabilitatsioonimeeskonnaga, kliendi lähedastega, tööandjatega jne) toetada klientide töötamist avatud tööturul.

4. Läbi teenuse osutamise koondada parimad praktikad ja ettepanekud edaspidiseks teenuserakendamiseks ja rahastamiseks.

Sihtrühm: Kaitstud töö sihtrühm on Eesti Töötukassas (töötukassa, tellija) töötuna arvel olev isik (klient):

1. kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või kellele on määratud osaline töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või kellele on määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel;

2. kellel on psüühikahäire, intellektipuue, liitpuue (mis on kujunenud psüühikahäirest võiintellektipuudest koos muu puudega) või ajukahjustus;3. kes vajab intensiivset toetust töö otsimisel ja töötamise ajal .

Piloteerimise ajavahemik: 01.04.2022-31.05.2022
Teenust osutatakse aadressil Vilde 14/1 Rakvere.

Teenust kaasrahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist