Mis on erihoolekande teenus?

Erihoolekandeteenused on suunatud inimestele, kes vajavad oma vaimse tervise olukorra tõttu igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi ja järelevalvet erihoolekande tegevusjuhendaja poolt ning kellele teiste hoolekande abimeetmetega ei ole vajalikku abi võimalik osutada

Erihoolekandeteenused on sotsiaalteenused psüühikahäirega inimestele, kuid mitte kõik psüühikahäirega inimesed ei vaja alati oma igapäevaelu toimetuleku tagamiseks, elukvaliteedi hoidmiseks või tõstmiseks erihoolekandeteenuseid. (allikas: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused)

Igapäevaelu toetamise teenus

Teenus on mõeldud kodus elavale psüühikahäirega täisealisele, kes vajab toetust ja abi igapäevaeluga seotud tegevustes.

Teenuse eesmärk on inimese parima võimalikult iseseisva toimetuleku ja arengu tagamine ning ühiskonnaelus osalemise toetamine.

Mida teenusel tehakse? 

 • Inimest juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevust ja toetatakse nendes osalemisel ning avalike teenuste kasutamisel ja hariduse omandamisel.
 • Kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu- ja tööoskusi ning võimaldatakse töö tegemise harjutamist.
 • Nõustatakse tema lähedasi ja inimest ennast tema tervise ning käitumisega seotud eripäradest.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla päevakeskus, inimese kodu või muud koht teenuse tegevusest lähtuvalt. Teenuse osutaja poolt viiakse teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub teenusel pakutava toitlustuse eest.

MTÜ Virumaa Tugiteenused osutavad antud teenust kodusest kui ka päevakeskustes Tapal ja Väike-Maarjas.

Igapäevaelu toetamiseteenus päeva ja nädalahoiuna

Teenus on mõeldud inimesele

 • kellel on diagnoositud muu täpsustatud intellektihäire (diagnoosi kood F78) või täpsustamata intellektihäire (diagnoosi kood F79), raske või sügav intellektihäire (diagnoosi koodid F72-F73), kellel on suur hooldusvajadus, vajab pidevat kõrvalabi igapäevaeluga seotud tegevustes ning pole ise võimeline sooritama enese hooldusega seotud tegevusi. Seetõttu vajavad nad lisaks tavapärastele igapäevaelu toetamise tegevustele veel ka suurt hooldust, pidevat kõrvalabi või püsivat igapäevaste tegevuste üle võtmist tegevusjuhendaja poolt.
 • kellel on mõõdukas intellektihäire (diagnoosi kood 71) ja kes vajavad suures mahus järelvalvet ning kõrvalabi igapäevaelu toimingute tegemistel, kuid neil ei ole suurt hooldusvajadust.

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele vajalikku kõrvalabi igapäevaelu tegevustes, võimaldades jätkata elamist koduses keskkonnas ja lükata edasi ööpäevaringselt hoolekandeasutusse elama asumist. Samuti vähendatakse lähedaste hoolduskoormust ja toetatakse nende töötamist ning osalemist ühiskonnaelus.

Mida teenusel tehakse? 

 • Inimest juhendatakse ja abistatakse hooldustoimingutes, hügieenitoimingutes ja eneseteenindamisel ( nt riietumisel, mähkmete ja hügieenisidemete vahetamisel, pesemisel, toitmisel).
 • Lisaks juhendatakse ja abistatakse  sotsiaalsete suhete loomisel või säilitamisel, oma aja planeerimisel, vaba aja ja huvitegevustes osalemisel ning päeva sisustamisel, viiakse läbi tugigruppide tegevusi ja toetatakse nendes osalemisel.
 • Teenusel kujundatakse ja arendatakse inimese igapäevaelu oskusi vastavalt tema võimekusele. Samuti võimaldatakse töösarnaseid võimetekohaseid tegevusi. Vajadusel nõustatakse teenusel inimese lähedasi tema tervise ja käitumisega seotud eripäradest.
 • Vastavalt teenusel viibimise ajale tagatakse teenuse osutaja poolt igapäevaselt ka toitlustamine ja ööbimise võimalus.

Millal teenust osutatakse? Teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 tundi, vajadusel terve ööpäev. Ühes kuus on võimalik teenust kasutada kuni 23 (öö)päeva.

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub teenusel pakutava toitlustamise ja vajalike hooldusvahendite eest. Kasutades teenust ööpäevaringselt tasutakse ka ööbimisega seotud kulud.

MTÜ Virumaa Tugiteenused osutavad antud teenust Tapal Õuna 15

Töötamise toetamise teenus

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes vajab töö leidmiseks ning töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist.

Teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada inimest tema võimetele vastava sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Mida teenusel tehakse?

 • Inimest motiveeritakse tööle asumiseks, toetatakse võimetekohase töö leidmisel, lähtudes inimese huvidest. Juhendatakse inimest töö otsimise ajal, töö olemasolul või töö leidmisel sellega seotud ülesannete täitmisel ja töötamise ajal tekkivates küsimustes.
 • Vajadusel juhendatakse ja nõustatakse tööandjat inimese tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkida võivatest olukordadest ja eripäradest.
 • Toetatakse  inimese ettevalmistust iseseisvalt tööle asumisel.

Millal teenust osutatakse? Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla inimese kodu või muu koht teenuse tegevusest lähtuvalt. Teenuse osutaja poolt viiakse teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda? Teenusel ei ole kulusid, mille eest tuleb inimesel tasuda

NB! Töötamise toetamise teenuse osutaja peab leidma teenusele suunatud inimesele sobiva töö vähemalt ühe aasta jooksul pärast teenuse osutamise alustamist. Kui töötamise toetamise teenust saama suunatud inimene ei ole ühe aasta jooksul ühtegi temale pakutud tööd vastu võtnud, lõpetatakse teenuse osutamine

Toetatud elamise teenus

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes suudab enda eest hoolitseda ja juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega, kuid vajab toetust iseseisvalt elades.

Teenuse eesmärk on pakkuda inimesele tuge võimalikult parima toimetuleku tagamiseks iseseisvalt elades.

Mida teenusel tehakse? Inimest juhendatakse tema majapidamise korraldamisel, sh eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja selle hooldamisega seotud teenuste korraldamisel ning kasutamisel. Kui inimene elab teenuse osutaja eluruumides, toetatakse inimest talle iseseisva elamispinna leidmisel ja iseseisvaks elamiseks ettevalmistamisel.

Teenusel abistatakse inimest elukorraldusega seotud reeglites kokku leppimisel ning nende täitmisel.

Millal teenust osutatakse? Teenuse osutamine toimub vastavalt vajadusele inimesele sobivas kohas kokkuleppel teenuse osutajaga. Selleks võib olla inimese kodu, päevakeskus või muu koht teenuse tegevustest lähtuvalt. Teenuse osutaja viib teenuse tegevusi läbi vastavalt inimese vajadusele.

Mille eest tuleb tasuda? Elades teenuse osutajale kuuluvas eluruumis tasutakse eluaseme kasutamisega seotud kulud.

Teenust osutab MTÜ Virumaa Tugiteenused kliendi kodus.

Kogukonnas elamise teenus

Teenus on mõeldud psüühikahäirega täisealisele, kes tuleb toime enese eest hoolitsemisega ja suudab osaleda majapidamisetöödes, kuid vajab päevasel ajal pidevat juhendamist igapäevaelu tegevustes ja toetust toitlustuse tagamisel ning elamiseks eluruumi.

Teenuse eesmärk  on säilitada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, et ta tuleks peresarnase elukorralduse juures võimalikult iseseisvalt või väikese juhendamisega toime oma igapäeva eluga.

Mida teenusel tehakse? Kogukonnas elamise teenusel elavad inimesed koos ühe perena, jagavad ühist elupinda ning tegevusjuhendaja aitab neid:

 • ajaplaneerimisel
 • vaba aja sisustamisel
 • avalike teenuste kasutamisel
 • õppimise võimaluste leidmisel ja õppimise juures
 • töötamise või töösarnaste tegevuste juures

Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades ostetakse temaga koostöös hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus. Vajadusel muretsetakse ka käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud.

Millal teenust osutatakse? Teenuse kasutamine toimub ööpäevaringselt, kuid öisel ajal ei viibi personal teenuse osutamise ruumides, vaid on inimesele kättesaadav (nt telegoni teel).

Mille eest tuleb tasuda? Inimene tasub majutuse ja toitlustamise eest.

Teenust osutatakse MTÜ Virumaa Tugiteenused ruumides Vilde 33 Tapa

Lisainfo saamiseks ja teenusele jõudmiseks vajamineva asjaajamise korraldamiseks on võimalus nii teenuse soovijail, tema lähedastel kui teenuse soovijaga seotud erialaspetsialistidel pöörduda järgmiste asutuste poole:

 • kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja;
 • Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja;
 • MTÜ-sse Virumaa Tugiteenused, kus kogukonnas elamise teenuse kohta jagab infot teenuse juht. Palun kokkusaamise soovist ette teatada telefonile  55980670.

Lisateenuste eest on võimalik:
transporti- 0,60 senti/km
ringides osalemine (kui tasulised ringid)
ekskursioonid

Teenuste hinnakiri alates 01.01.2024:
Kogukonnas elamise teenus (SKA suunamisega)  omaosalus 368  eurot
Kogukonnas elamise teenus ilma suunamiseta  omaosalus  1002 eurot

Ööpäevaringne erihoolekande teenus

Tapa äärelinnas, kuid samas keskuse lähedal asub Õuna Kodu ööpäevaringne teenus. Jalutuskäigu kaugusel asuvad mitmed kauplused, bussi- ja raudteejaam, perearstikeskus, kultuurikoda ning raamatukogu. Lühikese jalutuskäigu kaugusel asub Valgejõgi, kus suvel saab ujuda, päevitada ja sportlikult aega veeta.  Õuna Kodus töötavad suurte kogemustega ja hoolivad tegevusjuhendajad, kes toetavad, abistavad, suunavad ja juhendavad elanikke igapäevaste ning vaba aja tegevuste juures. Eesmärgiks on luua iga elanikuga usalduslik suhe ning keskendudes inimese tugevustele leida just tema jaoks sobivaid tegevusi, et tagada tema iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine. Õuna Kodus on kavandatud lisada teenusele võimalus kaasata hetkel projekti rahastusel rehabilitatsiooniteenused vastavalt elaniku vajadusele – kuni 10 tundi kuus, mis valmistavad teda ette nii psühholoogiliselt kui teadmistelt ja oskustelt iseseisvaks eluks.

Õuna Kodu ööpäevaringse erihoolekande teenusel elab 9 inimest. Elu- ja puhkeruumid asuvad hoone esimesel korrusel, kuid kasutada saab ka teisel korrusel asuvaid päevakeskuse ruume. Elanike jaoks on sisustatud mugavad ühe- ja kahekohalised toad, kus on olemas kõik eluks vajalik, kuid kaasa saab võtta ka kõige armsamad isiklikud asjad- nt väiksema kapi, tooli, laua, televiisori või muusikakeskuse. Kaasaegselt sisustatud köögis valmistavad elanikud tegevusjuhendaja suunamisel ja abistamisel 3 korda päevas süüa, toidud on kodused, menüü valmib koostöös elanikega. Õhtuti, kui  päevased tegevused on tehtud, saavad elanikud aega veeta avaras ja hubases puhketoas, päevasel ajal on samas võimalik tegeleda käsitööga, mängida lauamänge. Teenuse pakkumisel on meie eesmärk, et iga elanik tunneks ennast olulisena, säilitaks oma senised oskused ja õpiks uusi juurde ning tunneks oma elust rõõmu.

Kuutasu on: 1360 eurot

Riigipoolse suunamiskirjaga on omaosalus 433 eurot

Teenuse osutamiskohad:

Õuna 15 Tapa

Teenuse arendust toetab:

 Vabaühenduste arenguhüppe 2023 aasta programm projektiga “Tõhustatud ööpäevaringse erihoolekandeteenuse käivitamine Lääne-Virumaal”

Küsi lisainfot

"*" indicates required fields