Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses

MTÜ Virumaa Tugiteenused osutab ISTE teenus Tapa, Järva ja Väike-Maarja vallas ning Rakvere linnavalitsuses. Tapa vallas pakutavate teenuste hinnakirja leiad siit.

ISTE projekti tutvustus

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Vaata teenusmudeli joonist siit (860.46 KB, PNG).

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;
 • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
 • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
  •   isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
  •   isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  •   isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’.

Kohalike omavalitsuste info:

Tapa vald: https://www.tapa.ee/erihoolekande-pilootprojekt-iste

Järva vald: https://jarvavald.ee/sotsiaalprojektid?inheritRedirect=true

Väike-Maarja vald: https://v-maarja.ee/erihoolekande-pilootprojekt-iste1?inheritRedirect=true

Rakvere linnavalitsus: https://rakvere.ee/isikukeskse-teenuse-mudeli-rakendamine-iste?inheritRedirect=true

Kontaktid:

Anu Karajev, teenuste koordinaator

Ene Augasmägi, teenuste juht

 • Tel: 5598 0670
 • e-mail: ene@virumaatugi.ee

Küsi lisainfot

"*" indicates required fields