Lõppenud projektid

Projekt “Kogukonnas elamise teenuse käivitamine Lääne-Virumaal” sai rahastuse

KÜSKi vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoorist otsustati toetada MTÜ Virumaa Tugiteenused projekti “Kogukonnas elamise teenuse käivitamine Lääne-Virumaal”.

Projekti käigus MTÜ Virumaa Tugiteenused käivitab Lääne-Virumaal Tapal kogukonnas elamise teenuse, mis on antud piirkonnas väga oluline, sest teenuse vajajatest on pikk ootejärjekord. Teenuse käivitamiseks renoveeritakse ja sisustatakse ruumid vajaliku mööbli ja seadmetega. Teenust hakatakse pakkuma kuni 9-le isikule. Teenuse osutamise esimese aasta käigus töötatakse välja teenuse osutamise kvaliteedijuhis ja analüüsitakse võimalusi laienemiseks teistesse omavalitsustesse.

Kogukonnas elamise teenus tõstab erivajadustega isikute elu kvaliteeti ja vähendab nende perede hoolduskoormust.

Projekti kestvus: 1.12.2019 – 31.05.2021

Projekti kogumaksumus: 46975, 25 eurot, milles KÜSK toetab 24 982,50 euroga.


Projekt “MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisikuteenuse osutamisel” sai rahastuse

KÜSK toetab projekti “MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine tugiisikuteenuse osutamisel” kogusummas 19 999, 74 euroga. Projekti kestvus on 01.09.2016-31.12.2017

Projekti eesmärk on MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus arendada võimekaks ja stabiilseks tugiisikuteenuse pakkujaks  Lääne-Virumaal, kellel on vajaliku ettevalmistusega kvalifitseeritud tugiisikud ning kogemus koostöös piirkonna teenuse tarbijatega, mis võimaldab pakkuda piirkonna kohalikele omavalitsustele vajalikus mahus tugiisikuteenust.

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti tegevused toetavad erivajadustega lapsi ja nende vanemaid ning toimetulekuprobleemidega isikuid, kes vajavad igapäevaeluga toimetulekuks tugiisikuteenust. Selleks, et olla võimekas teenusepakkuja tugiisikuteenuse valdkonnas tõstetakse olemasolevate tugiisikute kvalifikatsiooni vastavalt uute sihtgruppide  vajadusele, koolitatakse uusi tugiisikuid, liidetakse uued teenuseosutajad olemasoleva meeskonnaga läbi meeskonnatöö koolituste ning tagatakse tugiisikutele tööalane nõustamine. Projekti tulemusel suudab ühendus pakkuda vajadusele vastavas mahus tugiisikuteenust raske ja sügava puudega lastele/peredele  ning toimetulekuprobleemidega isikutele ja nende peredele Lääne-Virumaal.

Projekti käigus :

 • Viiakse läbi 18 tundi meeskonnatööle suunatud koolitust;
 • Viiakse läbi 80 ak/t koolitus raske ja sügava puudega laste perede tugiisikutele;
 • Valmistatakse ette 20 tugiisikut raske ja sügava puudega laste peredele;
 • Võimaldatakse 40 ak/t koolitus eelnevalt tugiisiku baaskoolituse läbinud tugiisikutele;
 • Tõstetakse 20 juba tegutseva raske ja sügava puudega laste perede tugiisiku kvalifikatsiooni;
 • Toimub 32 ak/t ulatuses supervisioone (tööalast nõustamist);
 • Supervisioonil on osalenud kokku 60  inimest;
 • Toimub 5 projektimeeskonna koosolekut;
 • Koostatakse teenuse kasutajatelt tagasiside küsitlemiseks vormid
 • On kogutud tagasiside teenuse sihtgruppidelt ja koostatud analüüs 2017.aasta lõpuks.

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus sai KYSK-i toetuse projektile „Lääne-Virumaa tugiisikuid ühendava koostöövõrgustiku arendamiseks valdkondadeüleseks”.

Projekt vältab 1,5 aastat (september 2015 kuni detsember 2016)

Projekti eesmärk on arendada edasi juba toimivat MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse pere tugiisikute koostöövõrgustikku valdkondadeüleseks võrgustikuks Lääne-Virumaal sotsiaaltöö ja tervisedenduse korraldamisel.

Arendustegevuse käigus leitakse koostööpartnerid eelkõige maapiirkonnas: Tapa, Väike – Maarja, Viru – Nigula, Kadrina, Laekvere, Rakvere ja Ambla vallas. Koostööpartneritena kaasatakse kohalikke omavalitsusi, laste ja peredega tegelevaid kodanikuühendusi ja toetajatena kaastakse äriorganisatsioone.

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus kasutab ära oma olemasolevat sotsiaalvaldkonna võrgustikku ja ehitab sellele tervist edendava võrgustiku, mis pakub sotsiaalvaldkonnas tuge saavatele peredele täiendava abi saamise võimaluse tervisedendamise valdkonnas. Nii nagu olemasolevas võrgustikus, jagatakse ka tervisedendamise valdkonnas piirkondades tegutsejatele teadmisi, nõustamist ja kogemuste vahetamise võimalust, koos otsitakse uusi võimalusi suurendada peredele pakutava abi tulemuslikkust.

Kaasates piirkondade laste ja peredega tegelevaid teisi ühendusi on võimalik vahetada kogemusi ning luua riskiperede integreerimiseks uusi võimalusi. Projekti käigus viiakse igas piirkondades läbi teemaüritusi ja koolitusi. Projektis on planeeritud kaasata kohalikke omavalitsusi ühelt poolt selleks, et pakkuda nende piirkondade riskiperedele ühte uut, nende toimetulekut toetavat tegevust ja kov-idel on parim info nende perede kohta. Teiselt poolt on enamusel kov-idel tõenäoliselt oma kogemus tervist edendavate üritustega, mida saaks kohalikul tasandil kasutada ja riskiperesid nendesse integreerida.

 

MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine

Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti  “MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine” 5 572, 12 eurot.

Projekti eesmärk on  tõsta organisatsiooni kommunikatsioonialast võimekust, et tagada hästi toimiv sisekommunikatsiooni süsteem liikmete paremaks kaasamiseks ja luua ühendusest avalikkusele suunatud läbipaistev,  meedias nähtav, positiivne ja usaldusväärne kuvand. Projekti tulemusel koostatakse kommunikatsioonikava, mille koostamisele kaasatakse lisaks oma liikmeskonnale ka partnereid, toetajaid ja sihtgrupi esindajaid, kellele ühenduse tegevused on suunatud. Tulemuste saavutamiseks viiakse läbi rida koolitusi, koosolekuid ja ümarlaudu – projekti tulemusi tutvustatakse lõpuseminaril. Projekti käigus jälgitakse tagasiside kogumise abil   süsteemi toimivust, vajadusel korrigeeritakse ning tagatakse tulemuse  jätkumine peale projekti lõppu sellega, et muudetakse see pidevaks tegevuseks.

Projekti kestvus 01.04.2013 – 31.03.2014

PROJEKTI TEGEVUSED

Projekti  „MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine“ raames
viidi läbi küsitlus projekti „MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse kommunikatsioonialase teadlikkuse tõstmine“ raames viidi Tapa valla elanike seas läbi tänavaküsitlus, MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugi- keskuse teadlikkuse ja üldise suhtumise osas vabatahtlikusse töösse.

 Projekt “MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine”

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse projekti  “MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse võimekuse tõstmine”  kogusummas 7  936, 30 eurot.

Projekti eesmärk on  tõsta MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse juhtimis- ja arengusuutlikkust. Projekti tulemusel kasvavad ühenduse juhtide oskused  meeskonnatöö korraldamisel ning uuendatud arengukava on pikaajalise tegevuse aluseks. Projekti käigus kaasatakse ühenduse liikmed ja vabatahtlikud  ning kõik huvigrupid, kellele on ühingu tegevuse tulemused olulised – kohalikud omavalitsused, piirkonnas lastega peredele teenuseid osutavad ühendused ja teenuste tarbijad e. kasusaajad. Projekti käigus toimub arengukava uuendamise protsess, juhtimisprintsiipide kirjeldamine ja korraldamine ning tulemuslikkuse hindamise indikaatorite väljatöötamine ning süsteemi loomine.

Projekti kestvus 01.03-31.12.2013

PROJEKTI TEGEVUSTEST

08-09.august 2013 toimusid MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse esimesed suvepäevad.

08-09.august 2013 toimusid Kadrina vallas Õnnela Külalistemajas meie MTÜ esimesed suvepäevad.  Suvepäevadel osalesid MTÜ liikmed, vabatahtlikud ja meie koostöö- partnerid.

Ürituse raames toimus koolitus „ Praktiline võrgustikutöö“, töötoad arengukava uuendamisest ja arengukava mõjuindikaatorite koostamisel ning ajurünnakud uute projektiideede osas. Samuti toimusid toredad  ühisüritused, mis meid veel rohkem koostööle motiveerisid.

MTÜ juhatus tänab kõiki, kes leidsid aega meiega suvekoolis ühineda.

Osalemine projektis

SA Dharma vabatahtlike pere tugiisikute tugivõrgustiku arendusprojekt

Toimumisaeg: veebruar 2011-märts 2012.

Antud projektis tegevuste kasu organisatsioonile:

1. Koostöö omavalitsustega ja arengukava koostamine
lapsevanemate gruppide tugiisikuteenuse tagasiside ja edasised koostöösoovide väljaselgitamine jätkuprojektis.
2. Koolitused MTÜ tegevusvõimekuse tõstmiseks
koduleht kui kommunikatsioonikanal
-arengukava koostamise koolitus
-koolitus Kuidas koos liikmete ja partneritega vabaühendusi elujõulisena hoida ja tugevamaks muuta
3. Üritused
-tugiisikute 2 päevane motivatsiooniüritus Kloogarannas
-konverents SA Dharma 10 aastat heategevusmaastikul
4.Tugiisikute Tugikeskuse ühenduste ja Dharma suhet juriidiline korrastamine

 

  Projekt Tugiisiku baaskoolitus2010- 2011, 2012 SA Dharma partnerina

 • tugiisikute koolitusel osalejate komplekteerimine
 • koolituse läbinud tugiisikute praktika korraldamine Lääne-Virumaal
 • koolitatud tugiisikute tööle rakendamises osalemine

Praktikakohad: Tapa, Tamsalu, Kadrina vald ja Rakvere linn

Projekt Koostöö=Lahendused (Euroopa Sotsiaalfond (2009-.2012)

 • osalemine teenuse kirjelduse väljatöötamisel
 • projekti elluviimine
 • jätkusuutlikkuse tagaja teenuse pakkuja ja arendajana
 • vabatahtlik töö

Projektis pakuti lastevanemate tugigrupi teenust Tapa, Tamsalu, Kadrina, Väike-Maarja vallas ja Sillamäe linnas. Samuti töötasid eneseabigrupid.

Tehtud projektid

2007-2008.a. välisvabatahtlike rakendamine, suhete loomine, eesti keele õpetamine.  Koostöös Diakoonia Aasta Eestis korraldati Jänedal 2 suve töö-ja puhkelaagrit, kuhu oli kaasatud ka kohalikke noori.  Algatati aktsioon Tapa Laste-ja Noortekodu lastele Igale lastekodu lapsele jalgratas. Raha koguti kontsertide ja annetustega 2 aastat. Osteti 15 jalgratast.
 • Osalemine sisulise töö läbiviijana projektis TugiisikuteTugivõrk-Vabaühenduste Fond (2008-2010)
 • Hoolida-õigus või kohustus? KÜSK (2008-2010)
 • koostööleping Swedbank AS-ga, teenus Swedbanki klientidele majanduslike kohustustega toimetulekul,( 2010.a.)