Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine kohalikus omavalitsuses

MTÜ Virumaa Tugiteenused rakendavad 2022 aastal antud teenusmudelit Tapa vallas. Antud teenuste hinnakirja leiad siit.

ISTE projekti tutvustus

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Katsetatakse teenuskomponentidel põhinevat lähenemist psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel ja testitakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Vaata teenusmudeli joonist siit (860.46 KB, PNG).

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
    •   isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
    •   isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
    •   isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid

 

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’.

Täpsemalt saab lugeda siit:

Kontakt: Anu Karajev, teenuste koordinaator


Projekt: “MTÜ Virumaa Tugiteenused tegevuse ühiskondliku mõju hindamise süsteemi juurutamine ja kommunikatsioonialase võimekuse tõstmine selle esitlemiseks“.

MTÜ Virumaa Tugiteenused projekti eesmärgiks on juurutada ühingu tegevuse hindamise süsteem ja tõsta organisatsiooni kommunikatsioonialast võimekust, et tagada hästi toimiv nii sise- kui väliskommunikatsiooni süsteem liikmete paremaks kaasamiseks ning luua ühendusest avalikkusele suunatud läbipaistev, meedias nähtav, positiivne ja usaldusväärne kuvand. Projekti tulemusel omandatakse oskused ühingu tegevuse mõju hindamiseks, luuakse mõju hindamise süsteem ja teostatakse esmane hindamine, uuendatakse ühingu koduleht ja koostatakse kommunikatsioonikava, mille koostamisele kaasatakse lisaks oma liikmeskonnale ka partnereid, toetajaid ja sihtgrupi esindajaid, kellele ühenduse tegevused on suunatud. Tulemuste saavutamiseks viiakse läbi rida koolitusi, koosolekuid ja infopäevi – projekti tulemusi tutvustatakse lõpuseminaril. Projekti käigus jälgitakse tagasiside kogumise abil   süsteemi toimivust, vajadusel korrigeeritakse ning tagatakse tulemuse jätkumine peale projekti lõppu sellega, et muudetakse see pidevaks tegevuseks.

Projekti raames rahastatakse kodulehe loomist.

Projekti kestvus 01.10.2021-31.12.2022

Projekti kogumaksumus  16 365,24 eurot , sellest Avatud Eesti Fond rahastab 15 515,24 eurot.

Projekti toetab Aktiivsete Kodanike Fond


Projekt: “MTÜ Virumaa Tugiteenused arengukava koostamine aastateks 2023-2026”

Kodanikuühiskonna Sihtasutus toetas meie projekti “MTÜ Virumaa Tugiteenused arengukava koostamine aastateks 2023-2026”
Projekti perioodiks on 01.04.2023 – 30.07.2023.
Projekti eesmärk on: MTÜ-l Virumaa Tugiteenused on koostatud senistele kogemustele ja saavutustele toetuv tulevikule suunatud arengukava perioodiks 2023-2026, mille järgimisel suureneb ühingu võimekus pakkuda kvaliteetseid ja mitmekesiseid teenuseid erinevatele sihtgruppidele.
KÜSK rahastas meie tegevust antud projekti läbiviimiseks summas: 3928.40 eurot.


Projekt: “Tõhustatud ööpäevaringse erihoolekandeteenuse käivitamine Lääne-Virumaal”

Käesoleva projekti käigus on planeeritud välja arendada juba olemasoleva teenuse tõhustatud variant, sest ühingu praktilisele kogemusele toetudes vajab see teenus uut lähenemist. Seda nii teenusel oleva isiku kui finantsvahendite optimaalsema kasutamise vaatepunktist. Ööpäevaringne erihooldusteenus on täisealise isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada teenust saava täisealise isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuseosutaja territooriumil. Projekti raames on kavandatud lisada teenusele võimalus kaasata rehabilitatsiooniteenused vastavalt isiku vajadusele – kuni 10 tundi kuus, mis valmistavad neid psühholoogiliselt kui teadmistelt ja oskustelt ette iseseisvaks eluks. Uuringute ja ka praktilise kogemuse põhjal vajab inimene sisemiste muutusteni jõudmiseks minimaalselt 1 -2 aastat.

Projektiperiood
01.12.2023 – 31.07.2025
Projekti rahastus summas 24 662.02 eurot
Omafinantseering 10751.00 eurot
 

Vaata ka lõppenud projekte